Pravidlá RPG & Survival

Aby náš server mohol bez problémov fungovať, máme u nás niekoľko pravidiel rozdelených do rôznych kategórií. Najdôležitejšou zásadou na našom serveri je zásada prezumpcie neviny a v sporných prípadoch môže byť nariadený súdny proces s daným hráčom priamo na serveri, kde sa predložia všetky dôkazy. Zároveň na našom serveri uplatňujeme aj zásadu “zdravého rozumu” (pozn. známa aj ako “sedliacky rozum”) a zároveň sa pri uplatňovaní pravidiel zo strany člena A-teamu vždy zohľadnuje aj to, či bola porušená aj zásada fair-play hry.


Všeobecné pravidlá

[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru.
[2] Akékoľvek griefovanie majetku sa zakazuje!
[3] Jednoblokové stavby do výšky narušujúce prírodný vzhľad krajiny sú zakázané!
[4] Nenadávaj, neurážaj a nevysmievaj druhých, správaj sa slušne a eticky.
[5] Nepoužívajte nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[6] Nespamuj chat, nežiadaj o OP, itemy, mobov, zmenu času/počasia alebo úpravu terénu World Editom.
[7] Rešpektuj pravidlá Dungeonov. Platí zákaz nastavovania si home v dungeonoch. Rovnako platí zákaz zneužívania príkazu /home alebo príkazu /back.
[8] Nekaz hru ostatným hráčom a počas PVP súboja sa neodpájaj z boja alebo z hry (postihujeme to banom). Nezabíjaj hráčov tzv. spawn killom, pokiaľ viackrát zabiješ toho istého hráča alebo na seba naportuješ kamarátov, ktorí ho zabijú za účelom znepríjemňovania hry a šikany iného hráča, považuje sa to za hrubé porušenie pravidiel.
[9] Na serveri sa zakazuje akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[10] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť. Je prísne zakázané ďalej enchantovať, alebo opravovať na kovadline itemy vytvorené serverom (Common, Uncommon, Rare, Legendary, Upgraded Legendary)
[11] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu, či všeobecných podvodov.
[12] Pokyny Helpera, Buildera, Administrátora a Majiteľa sú pre hráčov záväzné a hráč ich musí rešpektovať. Pokiaľ s rozhodnutím hráč nesúhlasí, môže sa obrátiť na herné fórum.
[13] Platí zákaz napomáhania či navádzania iných hráčov na porušenie pravidiel.
[14] Hráč má povinnosť priebežne sledovať pravidlá na webe pre ich prípadnú zmenu. Pri rozhodovaní sú vždy smerodajné pravidlá na webe.
[15] Hráč, ktorý nedovŕšil 18 rokov a chce využívať herný “Alkohol” prehlasuje, že tak koná so súhlasom rodiča. Hráč môže túto funkciu využívať medzi 19:00 – 06:00.
[16] Žiadosť o unban môže hráč podať na fóre. Žiadosti o unban podané v hre, nebudú akceptované.
[17] Každý hráč môže mať iba jeden herný účet. V prípade, že na jednom počítači, resp. IP adrese hráte viacerí, oznámte túto vec Admin teamu.
[18] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
[19] V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[20] Helper, Builder, Administrátor a Majiteľ môžu udeliť v prípade porušenia pravidiel nasledujúce tresty podľa závažnosti prehrešku:

● trest prepadnutia veci
● trest finančnej pokuty až do výšky 90% hráčovho majetku
● trest nútenej práce v Trestaneckej kolónii
● trest dočasného mute
● trest trvalého mute
● trest dočasného banu
● trest trvalého banu
● trest trvalého IP banu


Pravidlá hlavného sveta

[21] Pri ťažbe dreva sekaj celé stromy. Levitujúce stromy nevytvárajú pekný a prirodzený obraz o krajine. Ak vyťažíš strom, nezabudni zasadiť semienko.
[22] Úpravu terénu mimo rezidencie a v jej okolí je nutné urobiť tak, aby mala prirodzený, prírodný vzhľad.
[23] Hráčom s rankom [D] Donator a [D+] Donator+ sa zakazuje ťažba surovín mimo rezidencie. Na ťažbu musia využiť ťažobný svet.
[24] Platí zákaz ukazovať iným hráčom poklady na spawne. Platí zákaz uzamykania truhiel, ktoré slúžia ako poklady.


Pravidlá ťažobného sveta

[25] Na ťažbu surovín použi Ťažobný svet.
[26] Ak hráč nájde spawner v Ťažobnom svete a podarí sa mu ho vyťažiť, je oprávnený si ho presunúť do normálneho sveta, kde sa môže použiť na postavenie XP farmy.
[27] V Ťažobnom svete je povolená výstavba v rámci pravidiel, avšak z dôvodu častého resetovania Ťažobného sveta sa neodporúča.


Pravidlá dungeon sveta

[28] V Dungeon svete je voľne povolené PVP bez obmedzení v súlade s pravidlom č. 8
[29] V Dungeon svete je prísne zakázané sa portovať AKÝMKOĽVEK spôsobom. V prípade smrti môže rank Donator využiť príkaz /back, pre navrátenie sa na miesto svojej poslednej smrti.
[30] V Dungeon svete môžete na prepravu používať chôdzu, beh, skákanie, jazdu na koni, jazdu na prasati a elytry.


Pravidlá donator sveta

[31] Do Donator sveta (Tripolisu) majú prístup iba ranky [D] Donator a [D+] Donator +. Premiestňovanie bežných hráčov do donate sveta je prísne zakázané.
[32] Itemy, ktoré si nakúpite v Donator svete je prísne zakázané ďalej predávať v hlavnom svete (či už v ChestShope, alebo v Auction House) a sú určené výhradne pre osobné použitie kupujúceho hráča (nemôžete ich darovať).
[33] Všetky výhody Donator sveta sú určené iba pre ranky [D] Donator a [D+] Donator + a sú neprenosné.


Redstone & Mobtrapky a XP farmy
[34] Povolené sú iba XP farmy. Mobtrapky povolené nie sú. Každá XP farma musí byť schválená členom Admin Teamu (Admin, Hl. Admin, Správca alebo Majiteľ)
[35] V netheri, ende a mining svete nie je povolené vytvárať mobtrapky alebo xp farmy.
[36] Akákoľvek farma vyžadujúca redstone, triedičky a podobné rýchloblikajúce redstone obvody si vyžadujú schválenie od člena Admin Teamu.
[37] Na serveri je prísne zakázané mať postavené jednoblokové farmy na zvieratá, ktoré nadmerne zaťažujú server. Zároveň je prísne zakázané mať v rámci chunku viac ako 70 entít.
[38] Hráč má povinnosť požiadať o schválenie mobtrapky prítomným adminom najneskôr 12 hodín po jej spustení.
[39] Povolené je vlastniť iba jednu XP farmu / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané.
[40] AFK Fish farma si taktiež vyžaduje schválenie členom A-teamu. Neschválené AFK farmy budú považované za neférovú výhodu. Maximálna doba farmenia na Fish farme je 1 hodina.
[41] Je prísne zakázané stavať, prevádzkovať alebo vlastniť Blaze farmy.


Všeobecné pravidlá dungeonov

[42] V Dungeonoch je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom bugovať a zneužívať herné mechaniky tak, aby sa obšiel zamýšľaný účel dungeonu. Takéto konanie sa bude trestať trvalým banom.
[43] V Dungeonoch je prísne zakázané používať Potion of invisibility a psy.

*Herný bug – je nezamýšľané správanie itemu, schopnosti, časti hry alebo celého serveru, ktoré je v rozpore so základným pravidlom fair play a môže zásadným alebo nepatrným spôsobom narušiť hernú mechaniku, fungovanie pluginu, fungovanie serveru alebo jeho súčastí (napr. ekonomika serveru, dungeony, questy, skilly a pod.).