Senát

Demokracia je základom každého právneho štátu a inak to nie je ani na MidasCrafte! Kráľ Midas sa rozhodol založiť trojčlenný senát, ktorý bude slúžiť ako poradný orgán pre majiteľa serveru.


Členovia senátu

Každý člen senátu bude mať svoju úlohu:

Senátori sú volení bez nutnosti klanovej príslušnosti a v priamych voľbách ho volia všetci hráči na serveri v určenom čase. Kandidatúry na člena senátora z ľudu musia byť ohlásené najneskôr 24 hodín pred začatím volieb. Podmienkou na kandidovanie do senátu je minimálny čas 14 dní aktívneho pôsobenia na serveri. Kandidáti s tromi najvyššími počtami získaných hlasov získavajú možnosť spomedzi seba vyvoliť hlavného senátora, ktorý získa rank [S*] Senator.


Pravidlá senátu

 • Členovia senátu majú vždy funkčné obdobie maximálne 30 dní. Po uplynutí funkčného obdobia môžu opätovne kandidovať do senátu až po uplynutí nasledujúceho funčkného obdobia, v ktorom bude senát zložený z iných členov.
 • Rank [S*] Senator získava kandidát s najvyšším počtom hlasov.
 • V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb.
 • Rank [S*] Senator požíva tie isté výhody ako Donator serveru a má obmedzené administrátorské práva (/kick, /warn, /tempmute a Admin Chat)
 • Predseda senátu plní úlohu dočasného člena admin teamu, má obmedzené právomoci na udržiavanie poriadku, koriguje činnosť senátu, môže predkladať svoje návrhy a návrhy členov senátu majiteľovi serveru a zastupuje senát navonok voči hráčom.
 • Každý senát je povinný plniť úlohy uložené Majiteľom serveru za spolupráce hráčov na serveri.
 • V prípade zneužitia právomoci zo strany Predsedu senátu, závažného porušenia pravidiel, zločinom proti ľudskosti, demokracii či serveru má právo Admin Team postupovať v rámci pravidiel.
 • Predseda senátu nepožíva diplomatické výhody a imunity.


Úlohy senátu

Senát ma za úlohu:

 • stretávať sa s hráčmi a aktívne prijímať ich návrhy,
 • formulovať návrhy pravidiel, nápadov, questy, dungeony
 • dohliadať na dodržiavanie pravidiel na serveri v rozsahu svojich právomocí