Senát

Demokracia je základom každého právneho štátu a inak to nie je ani na MidasCrafte! Kráľ Midas sa rozhodol založiť trojčlenný senát, ktorý bude slúžiť ako poradný orgán pre majiteľa serveru.


Členovia senátu

Každý člen senátu bude mať svoju úlohu:

Senátor z ľudu – je senátor, ktorý je volený bez nutnosti klanovej príslušnosti a v priamych voľbách ho volia všetci hráči na serveri v určenom čase. Kandidatúry na člena senátora z ľudu musia byť ohlásené najneskôr 24 hodín pred začatím volieb. Podmienkou na kandidovanie do senátu je minimálny čas 14 dní aktívneho pôsobenia na serveri. Kandidát s najväčším počtom hlasov je vymenovaný do funkcie senátora z ľudu.

Senátor z boja – je senátor, ktorý je určený zápasom v aréne medzi jednotlivými klanmi. Každý klan, ktorý sa chce zapojiť, musí do arény poslať svojho šampióna, ktorý bude o víťazstvo bojovať v niekoľkých kolách. Klan musí pritom vopred oznámiť, či sa jeho reprezentant v prípade výhry sám stane senátorom alebo zastupuje iného hráča z klanu, ktorý bude v prípade jeho výhry vymenovaný za senátora.

Senátor od majiteľa – je senátor, ktorý je určený a vymenovaný majiteľom serveru. Hráč môže byť do tej istej funkcie vymenovaný iba raz za 3 mesiace.


Pravidlá senátu

 • Členovia senátu majú vždy funkčné obdobie maximálne 30 dní. Po uplynutí funkčného obdobia môžu opätovne kandidovať do senátu až po uplynutí nasledujúceho funčkného obdobia, v ktorom bude senát zložený z iných členov.
 • Členovia senátu majú povinnosť zvoliť si spomedzi seba senátora, ktorý bude predsedať senátu, získa rank [S*] Senator a to do troch dní od vymenovania do funkcie. Výsledok voľby predsedu senátu oznámia písomne majiteľovi serveru. Podmienky, za akých je volený predseda senátu, si určí aktuálny senát.
 • V prípade, že by v hlasovaní Senátor z ľudu a Senátor z boja boli jedna a tá istá osoba, miesto Senátora z ľudu zaujme kandidát s druhým najvyšším počtom hlasov.
 • V prípade rovnosti hlasovania pri Senátorovi z ľudu rozhoduje žreb.
 • Rank [S*] Senator požíva tie isté výhody ako Donator serveru a má obmedzené administrátorské práva (/kick, /warn, /tempmute a Admin Chat)
 • Predseda senátu plní úlohu dočasného člena admin teamu, má obmedzené právomoci na udržiavanie poriadku, koriguje činnosť senátu, môže predkladať svoje návrhy a návrhy členov senátu majiteľovi serveru a zastupuje senát navonok voči hráčom.
 • Každý senát je povinný plniť úlohy uložené Majiteľom serveru za spolupráce hráčov na serveri.
 • V prípade, že sa senátu nepodarí do 3 dní od vymenovania určiť Predsedu senátu, majiteľ serveru má právo rozpustiť senát pre aktuálny mesiac a vyhlásiť vojenskú diktatúru. Počas vojenskej diktatúry sú na serveri vypnuté klany a nie je možné požívať klanové výhody.
 • Predseda senátu bude vždy uvedený na webe so svojim skinom a označením “Predseda senátu”
 • V prípade zneužitia právomoci zo strany Predsedu senátu, závažného porušenia pravidiel, zločinom proti ľudskosti, demokracii či serveru má právo Admin Team postupovať v rámci pravidiel.
 • Predseda senátu nepožíva diplomatické výhody a imunity.


Úlohy senátu

Senát ma za úlohu:

 • stretávať sa s hráčmi a aktívne prijímať ich návrhy,
 • formulovať návrhy pravidiel, nápadov, questy, dungeony
 • dohliadať na dodržiavanie pravidiel na serveri v rozsahu svojich právomocí

Vojenská diktatúra

Je obdobie vlády na serveri, kedy sa senátori nedokázali medzi sebou dohodnúť a majiteľ serveru rozpustil senát. Počas vojenskej diktatúry nemajú senátori právo podávať žiadne návrhy a na serveri sa úplne zakážu klany a tým pádom aj využívanie klanových výhod. Obdobie vojenskej dikatatúry sa končí 30tym dňom aktuálneho mesiaca, vyhlásením nových volieb a turnaja. Vojenskú dikatatúru môže na serveri zaviesť majiteľ aj v prípade, že je Predseda senátu zabanovaný, alebo nie je schopný plniť si úlohy súvisiace s Predsedníctvom senátu.


Senátor z ľudu – Voľba

Voľby do senátu sa konajú vždy v posledný deň aktuálneho mesiaca. Prihlášky do volieb je potrebné doručiť členovi Admin Teamu, najneskôr 24 hodín pred začatím volieb. Pri voľbách má každý hráč jeden hlas, ktorý zapíše do knihy a vloží do patričnej darovacej chestky konkrétneho kandidáta. V prípade, že hráč bude hlasovať viackrát jeho hlas sa stáva neplatným.

Senátor z boja – Voľba

Senátor z boja sa vždy určuje bojom v aréne v posledný deň volieb. Každý klan, ktorý sa chce zapojiť, musí do arény poslať svojho šampióna, ktorý bude o víťazstvo bojovať v niekoľkých kolách. Klan musí pritom vopred oznámiť, či sa jeho reprezentant v prípade výhry sám stane senátorom, alebo zastupuje iného hráča z klanu, ktorý bude v prípade jeho výhry vymenovaný za senátora. Hráči, ktorí zastupujú klany budú náhodne rozdelení do párov a následne sa bude postupovať podľa playoff pavúka. Každý jeden zápas v aréne má tri kolá: 1. Kolo – Boj s mečom, 2. Kolo – Boj s lukom, 3. Kolo – Boj so sekerou. Hráči používajú na zápasenie iba brnenie, ktoré im poskytne admin team.

Senátor od majiteľa

Senátor, ktorý je určený a vymenovaný majiteľom serveru. Hráč môže byť do tej istej funkcie vymenovaný iba raz za 3 mesiace.