Update na verziu 1.11e – Zmena hlasovania a zmena pravidiel!

Máme za sebou búrlivé obdobie. Podvody, ktoré sa na našom serveri udiali vo vzťahu s hlasovacou menou, ktorú si hráči, ale aj členovia ateamu menili medzi sebou, nás prinútili, aby sme zakročili proti pokračovaniu tejto nelegálnej činnosti zo strany drvivej väčšiny hráčov, ale aj členov admin teamu.

Diskutovať o tomto článku môžete tu: https://midascraft.sk/forum/topic/diskusia-k-update-na-verziu-1-11e-zmena-hlasovania-a-zmena-pravidiel/

Zopakujem tu to, čo som vyhlásil aj na verejnom vypočutí – do hlasovacích podvodov boli zapletení aj viacerí členovia admin teamu a boli im na rozdiel od hráčov udelené bolestivé tresty, v niektorých prípadoch tresty individuálne. To mňa osobne však prinútilo k zamysleniu a zlepšeniu kontroly členov admin teamu. V rámci údržby bolo preto zmenených niekoľko dôležitých vecí:

Všeobecné:

 • Pridaná novinka: Hráč si teraz musí príkazom /midasvote vybrať, na ktorý zo serverov bude jeho hlas smerovať. Či pôjde o RPG server, alebo Survival server. Nie je teda technicky možné získavať hlasy na oboch serveroch – táto zmena sa týka aj voteparty na jednotlivých serveroch, pričom do voteparty budú započítavané iba hlasy, ktoré budú smerovať na konkrétny server. Viac informácií o tejto téme nájdete na tomto odkaze.

V súvislosti s tým, že došlo k zneužitiu právomocí zo strany viacerých členov ateamu, rovnako ako aj bývalých členov admin teamu, ktorí v dôsledku tohto zneužitia prišli o svoju pozíciu, rozhodli sme sa admin team podrobiť väčšej transparentnosti zo strany hráčskej verejnosti, ich zvýšenej kontrole, ale zároveň aj podstatne tvrdším trestom, ktoré majú eliminovať prípadné takéto nežiadúce správanie sa. Zároveň bude v krátkom čase aj na všetky servery implementovaný plugin, ktorý bude prešetrovať každé služobné využitie právomocí členov admin teamu.

Zmena v rozšírených pravidlách serveru:

 • Aktualizácia: § 106 Sťažnosti voči konaniu členom admin teamu alebo podozrenie na zneužitie právomoci zo strany člena admin teamu sa vždy smerujú k rukám majiteľa serveru a to buď prostredníctvom herného fóra alebo prostredníctvom kontaktného e-mailu.
 • Pridané: §107 Sťažnosť vedená voči členovi admin teamu môže byť aj anonymná. Pre správne uvedenie sťažnosti je potrebné doložiť: a) Typ – či ide o sťažnosť (voči správaniu alebo na konanie či nečinnosť admina) alebo ide o podozrenie na porušenie pravidiel a zneužitia právomocí (napríklad givovanie itemov a pod.) b) Proti ktorému členovi admin teamu je sťažnosť vedená, c) Kedy malo dôjsť k závadnému správaniu zo strany člena admin teamu (je potrebné uviesť dátum aj čas), d) Dôkazné prostriedky (screenshoty z chatu, prípadne video v súlade s ustanoveniami hlavy 10 rozšírených pravidiel serveru).
 • Pridané: § 108 Člen admin teamu, ktorý je obvinený z podozrenia zo zneužitia právomocí alebo porušenia pravidiel, môže byť až do vyriešenia situácie postavený mimo aktívnu službu a môže mu byť odobraný rank do doby vyriešenia sťažnosti.
 • Pridané: § 113 Člen admin teamu, ktorý sa dopustí preukázateľného porušenia pravidiel, VOP alebo rozšírených pravidiel serveru, sa potrestá IP banom.
 • Aktualizácia: §114 O druhu a dĺžke trestu rozhoduje člen admin teamu samostatne, priamo na mieste. Pokiaľ to situácia dovolí, pred udelením banu poučí hráča o možnosti podať odvolanie na hernom fóre.
 • Aktualizácia: § 137 Voči rozhodnutiu člena ateamu je možné podať prostredníctvom herného fóra odvolanie na vyššiu autoritu serveru. Pokiaľ to situácia dovolí, člen admin teamu o tejto možnosti poučí hráča pred udelením banu, alebo formou ban reasonu.
 • Pridané: § 146 V prípade urážky, alebo hanobenia člena admin teamu, rovnako ako v prípade preukázateľných provokácií môže majiteľ, vedenie serveru alebo ktorýkoľvek člen admin teamu udeliť trest podľa Hlavy 10 tohto zákona.
 • Pridané: § 147 Urážka člena admin teamu alebo hanobenie člena admin teamu môže zakladať právny nárok člena admin teamu na primerané zadosťučenenie v zmysle Občianskeho zákona Slovenskej republiky alebo Trestného zákona Slovenskej republiky, prípadne obdobných zákonov Českej republiky.
 • Pridané: § 167 Je prísne zakázané hanobiť alebo urážať oficiálnych partnerov serveru MidasCraft akýmkoľvek spôsobom.
 • Pridané: § 169 V prípade neporozumenia pravidiel má hráč povinnosť požiadať o prejudiciálny výklad pravidiel prostredníctvom herného fóra za účelom ich pochopenia.
 • Pridané: § 170 V prípade, že hráč pravidlo v zmysle § 169 poruší a nepožiadal predtým o prejudiciálny výklad pravidla na fóre, má sa za to, že tomuto pravidlu rozumel.
 • Pridané: § 171 Server MidasCraft si vyhradzuje právo udelenia preventívneho banu členom admin teamu iného serveru, v prípade, že má podozrenie, že dochádza k nekalým praktikám zo strany iného serveru alebo člena admin teamu tohto serveru.
 • Pridané: § 172 Server MidasCraft nezodpovedá za činy iných serverov, ani za členov admin teamov iných serverov.
 • Pridané: § 173 Server MidasCraft má právo nadväzovať partnerstvá s inými servermi, prípadne hernými portálmi, či hostingami. O nadväzovaní partnerstva rozhoduje výhradne majiteľ serveru.

Na záver tohto bolestivého updatu by som ešte chel dodať, že MidasCraft má aktuálne dobrý ateam, avšak všetci sme len ľudia. Vinu za vzniknutú situáciu nenesie iba ateam, hoci nás mal o tomto spôsobe bugovania informovať, ale aj 80% hráčov, ktorí takýmto spôsobom narúšali hernú ekonomiku. Osobne som znechutený z toho všetkého, čo sa udialo, rovnako aj nad veľkou časťou vecí, ktoré vyzneli pri verejnom vypočutí – avšak sú to vaše názory a ja ich rešpektujem (aj napriek tomu, že ste ma označili nepriamo za diktátora). Pre mňa je toto obdobím zamyslenia sa, akým smerom sa server bude ďalej vyvíjať a či má vôbec ešte zmysel budovať server pre slušnú komunitu, keď 80 % komunity serveru o tomto jave vedela a nič neohlásila. Ako to bude, ukáže až čas.

~The Great Dictator~
(pôvodne: Kamzík)

Diskutovať o tomto článku môžete tu: https://midascraft.sk/forum/topic/diskusia-k-update-na-verziu-1-11e-zmena-hlasovania-a-zmena-pravidiel/