Vyhlásenie mieru a klany na RPG serveri

Ťažká situácia na RPG serveri nás prinútila k zamysleniu sa a po menšej nátlakovej akcii boli jednotliví predstavitelia klanov prinútení spolupracovať. Vzhľadom na to sa dohodli na nasledujúcej zmluve.

Túto zmluvu ratifikovali klany Guardians, Terezky, Minimafie a Kek ku dňu 25.02.2020.

Smlouva o dohodě

Článek 1 – Úvodní ustanovení

My, klany herního serveru MidasCraft.sk, souhlasíme s podmínkami stanovenými majitelem serveru. Rovněž slibujeme, že tyto podmínky budeme dodržovat a nebude z naší strany žádná snaha o obcházení.

Článek 2 – Stanovené podmínky a povinnosti

 1. Dva měsíce od data podpisu smlouvy musí být dodržen zákaz útočení v prostorách Addolanu mezi klany, kterých se smlouva týká.
 2. V rámci dvouměsíčního míru budou obnoveny party, ale budou otevřené pouze možnosti party chatu a non-PvP mezi členy.
 3. Každý klan má povinnost mít dva senátory, ze kterých se volí předseda senátu, který dále jedná s majitelem serveru.
 4. Všechny klany mají povinnost postavit společně sená
 5. Všechny klany mají povinnost postavit společně pevnost, o kterou se budou vést klanové vá
 6. Budova zmíněná v bodu číslo pět bude mít určité výhody pro klan, který ji dobyje po určitý čas.
 7. Každý klan má povinnost postavit si klanovou pevnost.
 8. Stížnosti a problémy mezi klany se řeší výhradně v sená
 9. Při hlasování v senátu musí být přítomen minimálně jeden zástupce z každého klanu.
 10. Hlasovaná věc je odhlasovaná, pokud získá nadpoloviční počet hlasů.
 11. Každý klan má povinnost koupit si do klanové pevnosti hvězdnou brá
 12. Každý klan bude mít ze začátku pět členů, tento počet se může navyšuje o jedno člena každý měsí
 13. Klany budou vytvořeny z následujících party: Guardians, Terezky, Minimafie a Kek, tyto jména mohou být pozměněna.
 14. Hráči mají právo si vytvořit vlastní klan a zažádat o přidání do seznamu.
 15. Každý nově přidaný klan musí splňovat podmínky, které jsou ve smlouvě uvedeny.

Článek 3 – Postup při porušení dohody

Při porušení některých stanovených podmínek, bude ukončeno nastavování pluginu a budou vytvořeny nové přísnější pravidla. Zároveň se zpřísní dohled na dodržování pravidel a porušení se nebude přehlížet.

V súvislosti s uzavretou zmluvou sa mier na serveri začína od 00:00, 26.02.2020. 

 

Pravidlá klanov

[1] Klany na serveri MidasCraft sú zložené z minimálne piatich hráčov. Každý klan musí mať svoj názov, trojpísmenovú skratku, vlajku a viditeľné označenie na štítoch (tzv. symboly klanu)
[2] Každý klan má povinnosť menovať do senátu dvoch členov, ktorí reprezentujú klan – senátorov. Funkcia senátora je nezlúčiteľná s funkciou člena admin teamu alebo bývalého člena admin teamu.
[3] Každý klan má povinnosť mať zastúpenie v senáte. Budovu senátu majú povinnosť vybudovať na zadanom mieste klany a na vybudovaní senátnej budovy sa podieľať rovným dielom a to buď príspevkom vo forme materiálu, alebo finančným príspevkom.
[4] Hráči majú právo vytvoriť si vlastný klan a požiadať o pridanie do zoznamu.
[5] Klan vzniká podaním žiadosti o registráciu k rukám vedenia serveru a určenou finančnou podporou serveru. Každý klan má povinnosť vlastniť hviezdnu bránu.
[6] Majiteľ serveru klan zaregistruje v prípade, že neexistuje zákonná, etická alebo morálna prekážka pre jeho registráciu.
[7] Každý klan má povinnosť vybudovať na Creative serveri svoju pevnosť, ktorú viditeľne označí a ktorá bude v klanových vojnách používaná ako bojové sídlo klanu.
[8] Každý klan má povinnosť vybudovať svoje klanové sídlo na ľubovoľnom mieste v hlavnom svete RPG serveru. Umiestnenie klanového sídla sa po dokončení oznámi majiteľovi.
[9] Každý klan má povinnosť vybudovať na Creative serveri svoju pevnosť, ktorú viditeľne označí a ktorá bude v klanových vojnách používaná ako bojové sídlo klanu. Táto pevnosť bude následne prekopírovaná povereným builderom do príslušného sveta.
[10] Každý klan má povinnosť bezpodmienečne súhlasiť so zakladajúcou zmluvou klanov.

Senát

[11] Sťažnosti a problémy, ktoré vzniknú medzi klanmi sa riešia v senáte.
[12] Senát je uznášaniaschopný v prípade, ak na jeho rokovanie príde nadpolovičná väčšina všetkých členov senátu.
[13] Hlasovanie senátu je platné v prípade, že je senát uznášaniaschopný a za alebo proti hlasuje nadpolovična väčšina prítomných členov senátu.
[14] Na prvom zasadnutí si senát volí svojho predsedu. Predseda je zvolený v prípade, že za jeho zvolenie hlasuje trojpätinová väčšina všetkých členov senátu.
[15] Predseda senátu komunikuje v mene senátu a klanov s majiteľom serveru. Funkcia predsedu senátu je nezlúčiteľná s výkonom funkcie člena admin teamu  alebo bývalého člena admin teamu a ide o čestnú funkciu.
[16] Funkčné obdobie predsedu senátu je 6 mesiacov.
[17] Predsedu senátu môže senát odvolať (a to aj v jeho neprítomnosti) v prípade, že za jeho odvolanie hlasuje trojpätinová väčšina všetkých členov senátu.
[18] Nefunkčnosť senátu prijímať uznesenia môže vyústiť v rozpustenie senátu a nastoleniu vojenskej diktatúry a to až na obdobie 1 roka.

Prechodné ustanovenia

[19] Úvodné klany sú tvorené z nasledujúcich klanov: Guardians, Terezky, Minimafie a Kek. Tieto mená môžu byť zmenené, zmenu je potrebné ohlásiť vopred Majiteľovi serveru.
[20] V období od 26.02.2020 do 31.05.2020 platí prísny zákaz vedenia akýchkoľvek vojenských akcií medzi jednotlivými klanmi.
[21] V prípade porušenia trvalých alebo dočasných ustanovení môže dôjsť k rozpusteniu klanu a k trvalému banu zúčastnených osôb.