Mimoriadna zmena pravidiel!

V dôsledku zavedenia mimoriadneho stavu a núdzového stavu na území Slovenskej a Českej republiky, sme boli nútení vykonať operatívnu zmenu rozšírených pravidiel serveru. Táto zmena umožňuje zabezpečiť riadne fungovanie serveru aj v čase krízy.

Global:

 • Aktualizácia pravidiel: Došlo k rozsiahlej úprave rozšírených pravidiel serveru
  • § 36 Maximálne povolené množstvo entít v rámci jedného chunku je 70 kusov entít, v prípade Slimefun serveru 120 kusov. Tieto entity musia byť rovnomerne rozmiestnené v rámci chunku a nesmú bezprostredne susediť s iným chunkom v ktorom sa nachádza pravidlami obmedzný počet entít a to ani v prípade, že ide o pozemky susediace so sebou v rohoch.
  • § 99 Členovia admin teamu sa delia na trvalých, dočasných a mimoriadnych. Trvalí členovia admin teamu sú užívatelia nesúci rank Helper, Builder, Admin, Správca, Hlavný admin, Hlavný helper, Hlavný Builder a Majiteľ. Dočasný člen ateamu je užívateľ nesúci rank Senátor. Mimoriadny člen ateamu je člen, ktorý je dočasne poverený výkonom funkcie člena admin teamu zo strany majiteľa.
  • § 260 Prísne sa zakazuje prevádzkovanie akéhokoľvek chunk-loaderu na ktoromkoľvek serveri v rámci siete MidasCraft.
  • § 261 V prípade mimoriadneho stavu, núdzového stavu, stavu epidemiologickej núdze, vojnového stavu alebo stavu biologického, chemického ohrozenia, alebo v prípade stavu hodného osobitného zreteľa má právo Majiteľ serveru uskutočniť nábor bez nutnosti vykonania prijímacieho pohovoru alebo písomného testu.
  • § 262 V prípade mimoriadneho stavu, núdzového stavu, stavu epidemiologickej núdze, vojnového stavu alebo stavu biologického, chemického ohrozenia, alebo v prípade stavu hodného osobitného zreteľa má právo Majiteľ serveru zakázať nábor na server podľa platných pravidiel.
  • § 263 Člen admin teamu prijatý za mimoriadnych okolností uvedených v § 261 a § 262 je považovaný za mimoriadneho člena admin teamu a je prijímaný na čas nevyhnutný na zabezpečenie riadneho fungovania serveru.
  • § 264 Mimoriadny člen admin teamu má osobitné postavenie v rámci admin teamu a povinnosti na maximálne úrovni adekvátne ranku Helper. Mimoriadny člen admin teamu nemá prístup k internej komunikácii admin teamu, bugsheetu alebo informačného rozhrania. V rámci jurisdikcie vedenia je mimoriadny člen admin teamu pridelený určenému správcovi.
  • § 265 Mimoriadny člen po skončení okolností uvedených v § 260 a § 261 ukončuje svoje povinnosti a vracia sa na svoju pôvodnú hráčsku pozíciu.
  • § 266 Mimoriadny člen admin teamu sa môže stať aj riadnym členom admin teamu, avšak najneskôr po skončení mimoriadnej situácie je povinný absolvovať písomný pohovor a ústne preskúšanie na príslušnú pozíciu v rámci ateamu.
  • § 267 Hráč je povinný strážiť si expiráciu svojho premium ranku. V prípade, že malo dôjsť k expirácii a k expirácii ranku nedošlo je povinný vec nahlásiť vedeniu serveru. Porušenie tohto ustanovenia môže byť potrestané až trvalým IP banom.