Update na verziu 1.16i – Lobby & Rules

Nové lobby a po roku zmena a aktualizácia rozšírených pravidiel serveru. V súvislosti s pravidlami došlo nielen k oprave rôznych gramatických chýb, ale priznali sme adminom právomoci rozhodovať v prvostupňovom konaní o unbane, čo by mohlo zrýchliť riešenie žiadostí o unban.


Global

 • Pridaná novinka: Pridané nové lobby, ktorého autorom je FridolinSlehacka. Lobby malo byť súčasťou updatu na RPG 2.0, ale rozhodli sme o jeho skoršom zavedení.
 • Pridaná novinka: V rámci lobby bola pridaná sieň slávy ateamu.
 • Pridaná novinka: V rámci lobby bola pridaná sieň slávy hráčov.


Rules

 • Aktualizácia ustanovení rozšírených pravidiel serveru: (vždy uvádzame len nové znenie pravidla, zmenené časti sú označené tučným písmom)
  • § 2 Tieto rozšírené pravidlá, pravidlá, VOP a pravidla TS a Discord serveru platia na serveri MidasCraft.sk, vrátne hernej online podpory, fóra hry, teamspeaku a webu.
  • § 10 Hráči majú právo okrem hlavného serveru využívať aj služby Teamspeak serveru, Discord serveru a webového portálu Midascraft.sk.
  • § 20 V prípade neaktivity dlhšej ako 60 dní môže dôjsť k automatickému zmazaniu vašej rezidencie. To neplatí v prípade, že hráč má oprávnenie proti zmazaniu rezidencie pridelené serverom.
  • § 25 Server MidasCraft je prevádzkovaný na súkromnom hostingu.
  • § 29 Je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom spôsobovať pády alebo nadmerné preťaženie serveru.
  • § 36 Maximálne povolené množstvo entít v rámci jedného chunku je 70 kusov entít. Tieto entity musia byť rovnomerne rozmiestnené v rámci chunku a nesmú bezprostredne susediť s iným chunkom v ktorom sa nachádza pravidlami obmedzný počet entít a to ani v prípade, že ide o pozemky susediace so sebou v rohoch. (pozn. odstránenie ustanovenie o entitách na Slimefun serveri)
  • § 48 Pri platbách prostredníctvom mobilnej služby alebo PSC sa služba aktivuje po kontaktovaní hernej podpory na webe serveru.
  • § 82 Skripty, makrá alebo iné podporné programy, ktoré nie sú uvedené vo všeobecných podmienkach serveru sú vyslovene zakázané.
  • § 115 Pri komunikácii na Teamspeak a Discord serveri platí absolútny zákaz zo strany hráčov nahrávania si členov ateamu bez ich výslovného súhlasu. Takýto dôkaz nebude pri prípadnom spore braný do úvahy a bude považovaný za neprípustný. Zároveň tým nie sú dotknuté práva členov admin teamu na ochranu osobnosti.
  • § 129 Člen admin teamu môže udeliť nasledujúce tresty:
   a) Trest prepadnutia veci
   b) Trest finančnej pokuty až do výšky 100% hráčovho majetku
   c) Trest nútenej práce v Trestaneckej kolónii
   d) Trest odňatia slobody v jaili
   e) Trest odňatia slobody na záchytke
   f) Trest dočasného umlčania
   g) Trest trvalého umlčania
   h) Trest dočasného banu
   i) Trest trvalého banu
   j) Trest dočasného IP banu
   k) Trest trvalého IP banu
   l) Trest zákazu prístupu k hernej podpore
   m) Trest zákazu prístupu na Facebook Fanpage
   n) Trest prepadnutia ranku
   o) Trest zákazu prístupu na herné fórum
   p) Trest zákazu prístupu na Discord server
   q) Trest zákazu prístupu na Teamspeak server
   r) Trest zmazania rezidencie
  • § 135 Žiaden hráč nemôže požiadať o udelenie trestu samému sebe. (pozn. predtým “banu”)
  • § 149 V prvostupňovom konaní rozhoduje o veci iný administrátor, na základe predložených dôkazov pôvodne banujúceho člena ateamu. Toto rozhodnutie je záväzné a podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok. Administrátor pripraví návrh rozhodnutia, ktoré je vykonateľné s účinnosťou do 24 hodín od publikovania na fóre hry.
  • § 150 Pokiaľ hráč nesúhlasí s rozhodnutím administrátora podľa § 149, vec posudzuje druhostupňový orgán. V druhostupňovom konaní rozhoduje o veci člen vedenia serveru.


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!