Fórum

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Prejudiciálny výklad pravidiel 01/2019 - Guardian mobtrapky

Na základe podania žiadosti o výklad pravidiel zo dňa 23. októbra 2019 poskytujem nasledujúci výklad pravidiel, týkajúcich sa Guardian Mobtrapiek:

Znenie otázky:

Quote from dancervs on 23. októbra 2019, 11:25

Tímto žádám o detailní objasnění pravidel ohledně využívání guardian mobfarmy jiného hráče. Konkrétní příklad: pokud já budu chodit do guardianky hráče Tessiex3, samozřejmě s jejím svolením , bude to porušení pravidel nebo ne?  Pokud vím, tak o tomhle se nikde v pravidlech nepíše. https://midascraft.sk/guardian-mobfarmy/ Není to xpfarma, je to mobtrapka. Naopak se uvádí, že hráč provozující guardianku má povinnost poskytnout loot ostatním. To, jestli si zvolí formu obchodu nebo pustí hráče zabíjet guardians přímo do své guardienky, už podle mě záleží jen na provozovateli. Děkuji za objasnění.

Odpoveď na otázku:

Áno, hráč má oprávnenie na to, poskytnúť prístup do tejto farmy, za predpokladu, že nepôjde o verejný prístup.

Odôvodnenie rozhodnutia:

Verejným prístupom sa rozumie neobmedzený prístup, ktorý nie je limitovaný nijak nastavenými vlajkami a teda má do rezidencie prístup aj hráč, ktorý nemá nastavenú implicitnú vlajku. To znamená, že hráč, ktorý nastaví vlajku pre iného konkrétneho hráča, ktorý mu je známy sa nedopúšťa porušenia pravidiel a nejde teda o verejný prístup k farme.

Zároveň je tu v zmysle Podmienok výstavby a prevádzkovania Guardian farmy nasledujúce ustanovenie:

Hráč prevádzkujúci takúto mobtrapku sa zaväzuje, že poskytne ostatným hráčom možnosť získania lootu z tejto farmy a to spravidla formou vzájomného obchodu.

Uvedená citácia uvádza hráčovi vlastniacemu Guardian farmu povinnosť sprístupniť loot z nej aj iným hráčom spravidla za peniaze. Avšak slovo "spravidla" znamená, že hráč má môže s itemami na farme obchodovať, avšak neznamená to, že nemôže poskytnúť prístup k farme aj inej osobe (pokiaľ nejde o verejný prístup), pričom sa očakáva, že tento prístup je udelený za účelom získania lootu, hoci to nie je spravidla zvykom a každý takýto prípad a prístup by mal byť posudzovaný individuálne prítomným členom admin teamu, ktorý je na veci neúčastný.

Cestu si nájdem, alebo spravím... ~Hannibal~