Fórum

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Prejudiciálny výklad pravidiel 01/2021 - Obmedzenie vstupu do Guardian mobtrapky

Na základe podania žiadosti o výklad pravidiel zo dňa 21. februára 2021 poskytujem nasledujúci výklad pravidiel, týkajúcich sa obmedzenia vstupu do Guardian mobtrapky a predaja lootu z Guardian mobtrapky:

~Začiatok prejudiciálneho výkladu pravidiel~
Znenie otázky:
Quote from KillerXCoder on 21. februára 2021, 21:08

Ahojte,

chcel by som poprosiť o bližšie vysvetlenie pravidla číslo 5 o guardiankách.

V pravidle je podľa môjho názoru jasne napísané, že všetci hráči by mali mať prístup k lootu, Trewish neponúka možnosť obchodu ale len slobodného vyberania zo shulkerov v jeho reske a určitým hráčom zakazuje možnosť vyberať z týchto chestiek.

Výklad pravidiel je v kompetencii administrátorov serveru a vedenia serveru. Výklad pravidiel serveru tak, ako ho určí člen vedenia serveru alebo majiteľ serveru je pre hráčov záväzný.

Po preskúmaní danej situácie a v súlade s ustanoveniami Prejudiciálneho výkladu pravidiel 01/2019 zo dňa 06. novembra 2019 a v súlade s Pravidlami prevádzkovania guardian farmy bolo zistené, že na farmu bolo vydané povolenie, avšak staviteľ army nedodržal podmienky, čo má za následok upozornenie pre daného staviteľa. Rovnako je splnená podmienka prevádzkovania farmy stálym hráčom. Preskúmané bolo aj ustanovenie zaväzujúce hráča poskytnutie ostatným hráčom možnosť získania lootu z tejto farmy a to spravidla formou vzájomného obchodu. Aj napriek tomu, že predmetný hráč neposkytoval danú službu hráčom za odplatu, ale bezodplatne, nezakladá sa tým porušenie pravidiel zo strany prevádzkovateľa farmy.

Hráč, dovolavajúci sa vstupu do objektu mobfarmy sa vstupu domáha pravdepodobne na základe Prejudiciálneho výkladu pravidiel z 5. júna 2019, kde je uvedené:

Shop, ktorý splní pravidlami určené podmienky a jeho ceduľka je verejne umiestnená na /warp Shopy MUSÍ BYŤ verejne prístupný a to každému bez rozdielu.

Shop má právo ustanoviť si prevádzkový poriadok - a to aj v prípade Minecraftu - pokiaľ dôjde k porušeniu prevádzkového poriadku zo strany konkrétneho hráča, má majiteľ shopu ho v zmysle prevádzkového poriadku vyhodiť z obchodu a zamedziť mu prístup. To neplatí, ak nedošlo k porušeniu prevádzkového poriadku. V takom prípade musí mať hráč prístup do shopu trvalo a bez rozdielu.

V tomto bode je potrebné podotknúť, že hráč v častio Guardian Mobfarmy neprevádzkuje obchodnú činnosť, ale tento loot dáva hráčom k dispozícii bezodplatne. Na základe toho, že nejde o obchodnú činnosť, uvedené ustanovenie Prejudiciálneho výkladu pravidiel zo dňa 05. júna 2019 nie je možné uplatniť a domáhať sa na jeho základe vstupu do objektu.

Quote from KillerXCoder on 21. februára 2021, 21:08

To, že to hráč následne predáva je už druhá vec (nie je to proti pravidlám)

Predaj lootu, ktorý získajú hráči v rámci Guardian Mobfarmy bezodplatne nie je zakázaný, avšak považujeme ho za postup, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a označujeme ho za pokútnictvo. Keďže pravidlá ani prejudiciálne výklady doteraz nijakým spôsobom neupravovali situáciu, keď hráč predáva darovaný predmet, stotožňujeme sa s tvrdením, že predaj darovaného predmetu nie je v rozpore s pravidlami. V zmysle § 284 Rozšírených pravidiel serveru, v prípade, že sa na serveri vyskytne situácia, ktorú tento zákonník neupravuje, použijú sa pri rozhodovaní primerane ustanovenia relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa pre daný prípad použijú ako východiskové.

Za východiskový predpis v tomto prípade považujeme Občiansky zákonník a ustanovenia týkajúce sa darovania a späťvzatia daru. Ak obdarovaný podmienky darovania nedodržal, môže darca žiadať o vrátenie daru v lehote do 3 rokov, od momentu, kedy si svoje späťvzatie daru mohol uplatniť po prvý raz.

Vzhľadom na to, že majiteľ farmy nesúhlasí so spôsobom, akým je jeho dar využívaný, má právo požadovať vrátenie daru vo fyzickej alebo peňažnej forme. Zároveň sa majiteľovi farmy priznáva právo obmedziť vstup na farmu osobám, ktoré konajú v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s účelom daru.

~Koniec prejudiciálneho výkladu pravidiel~

Cestu si nájdem, alebo spravím... ~Hannibal~