Pravidlá Skyblock

Aby náš server mohol bez problémov fungovať, máme u nás niekoľko pravidiel rozdelených do rôznych kategórií. Najdôležitejšou zásadou na našom serveri je zásada prezumpcie neviny a v sporných prípadoch môže byť nariadený súdny proces s daným hráčom priamo na serveri, kde sa predložia všetky dôkazy. Zároveň na našom serveri uplatňujeme aj zásadu “zdravého rozumu” (pozn. známa aj ako “sedliacky rozum”) a zároveň sa pri uplatňovaní pravidiel zo strany člena A-teamu vždy zohľadnuje aj to, či bola porušená aj zásada fair-play hry.


Všeobecné pravidlá

[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru.
[2] Akékoľvek griefovanie majetku sa zakazuje!
[3] Nenadávaj, neurážaj a nevysmievaj druhých, správaj sa slušne a eticky.
[4] Nepoužívajte nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[5] Nespamuj chat, nežiadaj o OP, itemy, mobov, zmenu času/počasia alebo úpravu terénu World Editom.
[6] Na serveri sa zakazuje akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[7] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť.
[8] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu, či všeobecných podvodov.
[9] Pokyny Helpera, Buildera, Administrátora a Majiteľa sú pre hráčov záväzné a hráč ich musí rešpektovať. Pokiaľ s rozhodnutím hráč nesúhlasí, môže sa obrátiť na herné fórum.
[10] Platí zákaz napomáhania či navádzania iných hráčov na porušenie pravidiel.
[11] Hráč má povinnosť priebežne sledovať pravidlá na webe pre ich prípadnú zmenu.
[12] Žiadosť o unban môže hráč podať na fóre. Žiadosti o unban podané v hre, nebudú akceptované.
[13] Každý hráč môže mať iba jeden herný účet. V prípade, že na jednom počítači, resp. IP adrese hráte viacerí, oznámte túto vec Admin teamu.
[14] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
[15] V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[16] Na ostrove je povolené vytvoriť 4 vodopády alebo lávopády.
[17] Na ostrove je povolené stavať a používať Mobtrapky. Každý hráč však môže mať maximálne 3 Mobtrapky. Mobtrapky musia byť od seba vzdialené minimálne 20 blokov na každú stranu a nesmú byť pod sebou. Verejné XP farmy, verejné enchant table, a verejné kovadliny nie sú povolené, každý hráč zodpovedá za ich zabezpečenie pred prístupom verejnosti sám.
[18] Akákoľvek farma vyžadujúca redstone, triedičky a podobné rýchloblikajúce redstone obvody si vyžadujú schválenie od člena Admin Teamu.
[19] Na serveri je zakázané mať mobtrapku, obvod alebo zvieraciu farmu, ktorá nadmerne zaťažuje server.
[20] Je zakázané stavať ostrovy z ironblockov, pecí, crafting tables, brewing stands a podobne, za účelom dosiahnutia top pozície v leveli ostrova.
[21] Je zakázané resetovať ostrovy a jeho vyťaženia za účelom získania surovín a ich prenos na nový ostrov, resp. do iného teamu. Rovnako sa zakazuje aj takéto dočasné uloženie surovín u iného hráča.
[22] Helper, Builder, Administrátor a Majiteľ môžu udeliť v prípade porušenia pravidiel nasledujúce tresty podľa závažnosti prehrešku:
● trest prepadnutia veci
● trest finančnej pokuty až do výšky 90% hráčovho majetku
● trest nútenej práce v Trestaneckej kolónii
● trest dočasného mute
● trest trvalého mute
● trest dočasného banu
● trest trvalého banu
● trest trvalého IP banu


 *Herný bug – je nezamýšľané správanie itemu, schopnosti, časti hry alebo celého serveru, ktoré je v rozpore so základným pravidlom fair play a môže zásadným alebo nepatrným spôsobom narušiť hernú mechaniku, fungovanie pluginu, fungovanie serveru alebo jeho súčastí (napr. ekonomika serveru, dungeony, questy, skilly a pod.).