Všeobecné podmienky

Využívaním služieb serveru MidasCraft (Minecraft server, TeamSpeak 3, Web) a zaregistrovaním sa v hre automaticky súhlasíte s pravidlami a Všeobecnými obchodnými podmienkami serveru (ďalej len “VOP”). V prípade porušenia uvedených trestáme priestupok proti pravidlám, VOP. V prípade porušenia zákona, ktoré môže v zmysle Občianskeho zákonníka, Trestného zákona, Zákona o priestupkoch alebo ďalších zákonov spôsobiť porušenie zákona, sme nútení túto vec bezodkladne nahlásiť príslušnému orgánu.


Všeobecné podmienky

 • Všetok virtuálny majetok na serveri MidasCraft (itemy, účty a výhody) sú výhradným vlastníctvom serveru MidasCraft a nemôžu byť nijakým spôsobom od serveru vymáhateľné.
 • [P] Hráči, [D] Donatori a [D+] Donatori+ majú právo okrem herného serveru využívať aj Teamspeak server na vzájomnú komunikáciu medzi sebou, prípadne webový portál MidasCraftu.
 • [P] Hráč, [D] Donator a [D+] Donator+ nemá právo vstupu na vývojový server a nie je možné si ho nijako vynútiť. O prístupe na vývojový server rozhoduje majiteľ serveru.
 • Vyhradzujeme si právo dočasne prerušiť funkčnosť, alebo činnosť serveru bez predchádzajúceho ohlásenia a bez udania dôvodu.
 • Server MidasCraft si vyhradzuje právo vytvoriť Whitelist servery. Prístup na tieto servery nie je vymáhateľný ani nárokovateľný a o prístupe hráča na server sa rozhoduje podľa individuálnych kritérií a iných individuálnych predispozícií.
 • Server MidasCraft nie je serverom patriacim firme Mojang a nesmie sa s touto firmou spájať. Primárnym účelom serveru je zábava a voľnočasová aktivita.
 • Server vedie team administrátorov, pričom medzi členov admin teamov patria užívatelia s nasledujúcimi rankami: [M] Majiteľ, [S] Správca[A] Admin[HB] Hlavný Builder[EB] Elitný Builder[B] Builder[HH] Hlavný Helper[H] Helper 
 • Člen teamu administrátorov od vás nikdy nebude a nesmie žiadať, aby ste mu poskytli svoje heslo na herný účet.
 • Člen teamu administrátorov nie je oprávnený vykonať zmenu vášho prihlasovacieho hesla, ani nie je oprávnený vás informovať o znení hesla.
 • V prípade neaktivity dlhšej ako 60 dní dôjde k automatickému zmazaniu vašej rezidencie.
 • V prípade neaktivity dlhšej ako 70 dní dôjde k automatickému zmazaniu postupu v Jobs.
 • V prípade neaktivity dlhšej ako 70 dní dôjde k automatickému zrušeniu herného účtu.
 • Hráč je povinný priebežne na webe kontrolovať sekciu Pravidlá a VOP pre ich prípadné doplnenie.
 • Každý hráč má právo vedieť v prípade porušenia pravidiel dôvod jeho zabanovania.
 • V prípade banu má hráč právo požiadať o unban prostredníctvom herného fóra na webe.
 • Pokiaľ dôjde zo strany hráča k zmene herného nicku na originálnom účte je možné vykonať prevod majetku a štatistík z účtu na účet v rozsahu, ktorý určí správca. Táto služba je spoplatnená administratívnym poplatkom v Donating sekcii.
 • Pokiaľ dôjde zo strany hráča k zmene herného nicku na warez účte alebo k požiadavke prevodu majetku a štatistík z účtu na účet, rozsah prevodu určí správca. Táto služba je spoplatnená administratívnym poplatkom v Donating sekcii
 • Server MidasCraft je apolitický a z toho dôvodu nie je možné na ňom vykonávať propagáciu politických strán, hnutí, alebo občianskych združení s politickým zameraním.
 • Pokiaľ dôjde zo strany hráča k úmyselnému, alebo neúmyselnému poškodeniu serveru, má vedenie serveru právo hráča zabanovať a to aj v prípade, že to nie je uvedené v pravidlách. Rovnako má vedenie serveru právo v prípade fyzického, či logického poškodenia serveru požadovať od hráča odškodnenie v zmysle Občianskeho zákona.
 • Hráč hrou na serveri udeľuje súhlas s prípadným zverejnením e-mailu na webe a zároveň udeľuje súhlas na logovanie všetkej komunikácii v hre a na webe.
 • Herný účet hráča a všetko jeho súčasti, je neprenosný a nie je možné s ním obchodovať. Akékoľvek prevody účtov na iné osoby, než na osobu pôvodného majiteľa, či už kúpou, darovaním, alebo iným spôsobom nadobudnutia, vyústia v trvalému zablokovaniu herného účtu.
 • Herný server si vyhradzuje právo pred aktiváciou ranku v prípade SMS Donatingu, vyžiadať kontrolný kód majiteľa mobilného telefónu za účelom ochrany pred zneužitím.
 • Hra na serveri cez tzv. “alt účty” sa zakazuje a trestá sa trvalým IP banom.
 • V prípade akéhokoľvek sporu alebo sporného nároku vyplývajúceho z tejto zmluvy alebo s touto zmluvou súvisiaceho, sa zmluvné strany (hráč a zástupca serveru) dohodli, že sa prednostne pokúsia spor alebo sporný nárok vyriešiť prostredníctvom mediácie. Mediácia bude vykonaná mediátorom zapísaným v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a v zmysle Zákona o mediácii. Ak sa mediáciou nedosiahne dohoda do 6 mesiacov od doručenia žiadosti o začatie mediácie protistrane, akékoľvek spory alebo sporné nároky budú riešené rozhodcovským konaním podľa Zákona o rozhodcovskom konaní Rozhodcovským súdom.
 • Na server je zakázané pripájať sa s použitím VPN klienta resp. prostredníctvom Proxy IP adresy. Hráč môže požiadať o výnimku na pripojenie sa prostredníctvom VPN klienta alebo Proxy IP adresou prostredníctvom ticket systému, pričom musí svoju žiadosť riadne odôvodniť. Rozhodnutie o udelení výnimky na pripojenie udeľuje člen vedenia serveru.
 • Majiteľ serveru má právo zamedziť prístup na server ktorémukoľvek hráčovi a to bez udania dôvodu.

Ochrana osobných údajov

 • Registráciou na našom serveri udeľujete súhlas so spracovaním osobných informáciách podľa smernice GDPR s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.
 • Registráciou na našom serveri hráč udeľuje súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov
 • Prevádzkovateľ ako aj užívateľ sa zaväzujú k mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa vzájomne dozvedeli v súvislosti s prevádzkovaním serveru.
 • Ochrana osobných údajov sa nevzťahuje na prípad, kedy má prevádzkovateľ informačnú povinnosť ustanovenú zákonom (napr. pri trestnom čine apartheidu, popierania  zločinov komunizmu, nacizmu a fašizmu a pod.), alebo keď si informácie vyžiadajú štátne orgány na to oprávnené zákonom, alebo ide o informácie, ktoré sú verejne dostupné.
 • Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z.
 • Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami, alebo činmi prevádzkovateľa na elektronickú adresu užívateľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií na elektronickú adresu klienta.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky doplniť a zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 01.05.2017 (posledná aktualizácia: 20.10.2018)

Zoznam povolených módov pre server

Hráči sa na našom serveri často dotazujú, aké módy sú na serveri povolené. Tu je ich zoznam.